klabb regatta BIRZEBBUGA FREEPORT est. 1971

Affiljati fl-Ghaqda Regatta Nazzjonali u registrati mall-Kunsill Malti ghall-Isport

Glenn Zammit jirbah il-Midalja tad-Deheb fil-British Indoor Rowing Championship Men LWT U23

Nhar is-Sibt, 10 ta' Dicembru 2016, kienet gurnata storika ghall-Klabb Regatta Birzebbuga Freeport. Dan ghaliex il-qaddief zaghzugh taghna Glenn Zammit rebah il-Midalja tad-Deheb fil-500m Men's LightWeight Under 23, waqt il-British Indoor Rowing Championships li saru f'Lee Valley VeloPark - Queen Elizabeth Olympic Park gewwa Londra. Dan huwa unur kbir kemm ghal Malta kif ukoll ghal Birzebbuga. 

Fir-ritratt ta' fuq naraw lil Glenn Zammit flimkien ma l-atleti li gew it-Tieni u t-Tielet. 

Glenn Zammit kien parti mill-kontingent Malti li kien immexxi mill-Profs. Joseph N. Grima, il-President ta' l-Ghaqda Regatta Nazzjonali u Qdif Iehor. Il-Maltin irnexxielna nirbhu zewg Midalji tad-Deheb, wahda dik li diga semmejna minn Glenn Zammit u l-ohra minn Juan Carlos Farrugia ta Marsamxett/Valletta Regatta Club. 


Fir-ritratti ta fuq naraw lil grupp Malti kif ukoll lil Glenn Zammit u Juan Carlos Farrugia flimkien mal-coach Ken Lakes u l-Profs Joseph Grima.

Mal-wasla tieghu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Glenn Zammit inghata merhba misthoqqa minn membri tal-Kumitat u qaddiefa tad-Distrett ta' Birzebbuga fejn gie prezentat bukkett fjuri mis-Segretarju tal-Klabb Simon Micallef.

Manutenzjoni Estensiva fuq id-Dghajsa tal-Pass ’22 ta’ Frar’

Is-sena d-diehla, 2017, id-Dghajsa tal-Pass ‘22 ta’ Frar’ taghlaq 10 snin minn meta bdiet tinbena mill-Imghallem Alex Gatt (il-Boogy) fil-Mahzen li l-Klabb Regatta Birzebbuga Freeport kellhu f’Xatt ir-Rizq, il-Birgu.


Matul dawn is-snin saru diversi interventi ta’ zebgha fuq din id-dghajsa, imma issa l-Kumitat dehrlu li wasal iz-zmien li ssir manutenzjoni estensiva fuq it-‘22 ta’ Frar’. Ghal din il-bicca xoghol delikata gie mqabbad l-Imghallem Mario Aquilina, li ghandu jibda dan ix-xoghol fil-granet li gejjin.


Din id-Dghajsa hija ferm ghall-qalb il-Birzebbugin ghaliex biha irnexxielna nirbhu 10 paljijiet kif jidher hawn taht:-


Ta’ l-Ewwel:  08/09/2008 - Ta bi Tnejn - Kat B

Ta’ l-Ewwel:  08/09/2008 - Ta’ bl-Erbgha - Kat B

Tat-Tielet:  31/03/2009 - Ta bi Tnejn - Kat B

Ta’ l-Ewwel:  31/03/2009 - Ta’ bl-Erbgha - Kat B

Tat-Tieni:  31/03/2011 - Ta’ Bi Tnejn - Kat B

Tat-Tielet:  31/03/2014 - Ta’ bl-Erbgha - Kat B

Tat-Tieni:  31/03/2015 - Ta’ Bi Tnejn - Kat B

Ta’ l-Ewwel:  31/03/2015 - Ta’ bl-Erbgha - Kat B

Ta’ L-Ewwel:  31/03/2016 - Ta’ Bi Tnejn - Kat B

Tat-Tieni:  31/03/2016 - Ta’ bl-Erbgha - Kat B


Il-Kumitat ser jaghmel minn kollox biex nibqghu ingawdu din id-dghajsa ghal iktar snin li gejjin, dghajsa li hija msemmija ghall-gurnata tant ghaziza tal-Katedra ta’ San Pietru li niccelebraw kull 22 ta’ Frar.


Min jixtieq jaghti xi donazzjoni b’rizq dan il-progett jista’ javvicina lil xi membru tal-Kumitat. Grazzi bil-quddiem ta’ l-ghajnuna. 

 

Disinn Gdid ghall-Imqadef

Fir-ritratt naraw l-ewwel moqdief li gie mizbugh bid-disinn il-gdid.


Id-disinn sar minn Peter Aquilina.

 

Zewg Opri Godda ghal Birzebbuga

Fir-Regatta tal-Vitorja 2015 id-Distrett ta' Birzebbuga kompla jirrinova il-flotta tieghu b'zewg opri godda: Dghajsa tal-Midalji li ssemiet Maria Carmela II u Kajjik li gie msemmi San Pietru. Dawn iz-zewg opri inhadmu mill-Imghallem Mario Aquilina (tar-Ratal) minn Birzebbuga.

Il-Kajjik San Pietru

Id-Dghajsa tal-Midalji 'Maria Carmela II'

Ix-Shield ta' Jum il-Helsien ma San Pietru

Matul il-Gimgha tal-Festa ta' San Pietru, ix-Shield ta' Jum il-Helsien tpoggiet magenb il-vara ta' San Pietru fil-Knisja Parrokjali.

 

Regatta Youths+ (Under 18) 2015

Birzebbuga fit-Tieni Post Overall


Klassifika

1. Bormla
2. Birzebbuga u Kalkara

3. Isla


Tigrija Numru 1. Dgħajjes tal-Pass b’4 qaddiefa:
1. Bormla
2. Kalkara
3. Birzebbuga


Tigrija Numru 2. Frejgatini:
1. Birzebbuga
2. Isla
3. Kalkara


Tigrija Numru 3. Dgħajjes tal-Pass b’2 qaddiefa:
1. Bormla
2. Kalkara
3. B’Buga


Tigrija Numru 4. Kajjikki:
1. Isla
2. Bormla
3. Kalkara


Tigrija Numru 5. Dgħajjes tal-Pass b’4 qaddiefa:
1. Bormla
2. Birzebbuga
3. Kalkara

Il-Frejgatina ta' Birzebbuga fl-Ewwel post

Id-Dghajsa ta' Bl-Erbgha

Tghallem il-Qdif


Dawk li jixtiequ jibdew jitghallmu l-isport tal-qdif mal-Klabb Regatta Birzebbuga huma mhegga sabiex javvicinaw lil xi membru tal-Kumitat.