klabb regatta BIRZEBBUGA FREEPORT est. 1971

Birzebbuga Freeport Rowing Club

Regatta tal-Vitorja 2018

Wara s-success fir-Regatta ta’ Jum il-Helsien 2018, id-Distrett ta’ Birzebbuga beda jipprepara bis-shih ghall dik tal-Vitorja. It-Training kemm fuq l-art kif ukoll fl-ahhar xahrejn fil-bahar ittiehed b’serjeta kbira mill-qaddiefa. Membri tal-Kumitat kienu wkoll jimmoniterjaw it-tahrig permezz ta dghajsa li kienet titla ma l-opri waqt it-tahrig fil-kanal. Birzebbuga flimkien ma Bormla bdew jitqiesu bhala l-favoriti.


Ma dan kollhu, dakinhar tat-8 ta’ Settembru 2018 ir-rizultat kien wiehed differenti milli prevedew hafna dilettanti li hasbu li r-Regatta kienet se tigi deciza fl-ahhar tigrija. Fil-fatt Bormla iddominaw mill-bidu sa l-ahhar u rebhu ix-Shield tal-Vitorja b’punti massimi wara li rebhu il-hames tigrijiet. Birzebbuga giet it-tielet fil-klassifika overall wara placings tat-tielet fil-Midalji, Frejgatini u bl-Erbgha, u t-tieni fil-Kajjiki.


Rizultat idendiku gara fil-Kategorija B fejn Bormla rebhu l-hames tigrijiet filwaqt li Birzebbuga giet it-Tielet overall bi placings tat-tielet f’Ta Bi Tnejn, Frejgatina u B’Erbgha.


Interessanti naraw li f’din ir-regatta saret ukoll tigrija tan-nisa bil-frejgatini. Birzebbuga ippartecipat f’din it-tigrija bl-ewwel zewg qaddiefa femminili jkunu Nicole Camilleri u Rodianne Camilleri. Bormla u l-Kalkara rebhu din it-tigrija wara li dahlu ras imbras.

Kategorija A

Tigrijiet
Midalji: Bormla; Isla Birzebbuga
Frejgatini: Bormla, Marsa, Birzebbuga
Bi Tnejn: Bormla, Marsamxett, Isla
Kajjiki: Bormla, Birzebbuga, Marsa
B'Erbgha: Bormla, Marsa, Birzebbuga

Klassifika
Bormla: 88
Marsa: 28
Birzebbuga: 26
Isla: 18
Marsamxett: 12
Birgu: 0
Kalkara: 0

Ekwipaggi ta' Birzebbuga
Midalji (Maria Carmela II): Dirk Attard, Glenn Zammit, Russell Bugeja, Sean Schembri
Frejgatini (Tereza):  Damian Attard, Dirk Attard, Ayken Abela (cox)
Bi Tnejn (22 ta' Frar): Emman Borg, Peter Cremona
Kajjiki (San Pietru): Glenn Zammit, Russell Bugeja
B'Erbgha (22 ta' Frar): Dirk Attard, Emman Borg, Russell Bugeja, Sean Schembri

Kategorija B

Tigrijiet
Bi Tnejn: Bormla, Isla, Birzebbuga
Kajjiki: Bormla, Isla, Kalkara
Midalji: Bormla; Isla, Birgu
Frejgatini: Bormla, Birgu, Birzebbuga
B'Erbgha: Bormla, Isla, Birzebbuga

Klassifika
Bormla: 88
Isla: 48
Birzebbuga: 18
Birgu: 14
Kalkara: 4
Marsamxett: 0
Marsa: 0

Ekwipaggi ta' Birzebbuga
Bi Tnejn (Centinarja): Owen Micallef, Clifford Bugeja 
Kajjiki (Guzi r-Ratal): Steven Dalli, Colin Gauci 
Frejgatini (Marlene id-Dentista II):  Matthew Dalli, Steven Dalli, Ayken Abela (cox)
B'Erbgha (Centinarja): Axel Degiorgio, Owen Micallef, Clifford Bugeja, Colin Gauci

Tigrija tan-Nisa


Rizultat

Frejgatini: Bormla/Kalkara, Isla


Ekwipagg Birzebbuga

Rodianne Camilleri, Nicole Camilleri, Ayken Abela (coxswain) 

 

Regatta ta' Jum il-Helsien 2018 - Rebha Memorabbli ghall-Birzebbuga

Id-Distrett ta’ Birzebbuga rebah ir-Regatta ta’ Jum il-Helsien ghat-tieni darba. Din kienet rebha mill-isbah ghaliex il-qaddiefa li hadu sehem huma kollha prodott tal-Klabb. Din l-edizzjoni kienet wahda specjali ghaliex saret fl-okkazjoni tac-celebrazzjonijiet ta Valletta 18 u nzammet nhar is-Sibt, 7 t’April 2018, peress li l-31 ta’ Marzu kien Sibt il-Ghid.


Birzebbuga issorprendiet lil Bormla fl-ewwel tigrija, dik tal-Midalji, meta l-ekwipagg ta Birzebbuga iffurmat minn Dirk Attard, Glenn Zammit, Russell Bugeja u Sean Schembri ghamel qadfa straordinarja biex waqqaf il-monopolju tal-crew Bormliz. Din it-tigrija tellghet ferm il-moral tat-team ta’ Birzebbuga.


It-tieni tigrija tal-Kategorija A kienet dik tal-Frejgatini, bil-crew ta Birzebbuga jkun kompost mit-tewmin Dirk u Damien Attard flimkien mat-tmunier Chasney Ciantar. Wara bidu xi ftit difficli, il-qaddiefa Birzebbugin bdew izidu fil-qdif taghhom u irnexxielhom jidhlu fit-tieni post wara l-Marsa u quddiem Bormla. 


Kien imiss it-Tigrija Ta Bi Tnejn u hawnhekk Emman Joe Borg u Peter Cremona ma rnexxielhom jipplejsjaw sabiex b’hekk Birzebbuga m’akkwistat l-ebda punt minn din it-Tigrija. Hawnhekk rebhu Bormla biex tellghu il-punti ghall 36 filwaqt li Birzebbuga baqghu bi 28 punt. Ghalhekk it-tigrija tal-Kajjiki kienet wahda importantissima ghax jekk Bormla jirbhu kienu se jkomplu jzidu l-vantagg fuq Birzebbuga u dan kien iwassalhom vicin ferm li jirbhu ix-Shield. Izda minflok, l-affarjiet daru favur Birzebbuga, ghaliex ghalkemm Glenn Zammit u Russell Bugejadahlu fit-tieni post wara l-Marsa, gew quddiem il-kajjik ta Bormla biex b’hekk tnaqqas id-distakk b’erba’ punti.


Ir-Regatta zvillupat f’wahda ferm interessanti u indeciza, fejn ir-rebh tax-Shield seta jmur kemm Bormla, Birzebbuga jew il-Marsa. Bormla kellhom 40 punt u Birzebbuga 36 punt. B’tigrija li toffri 24 punt lir-rebbieh, 16 lil tat-tieni u 8 punti lit-tielet, kien ifisser li min jigi quddiem bejn Bormla u Birzebbuga kien jirbah ir-Regatta. Il-Marsa b’27 punt kellhom cans remot. Meta dghajjes waslu vicin il-ponta ta’ l-Isla Birzebbuga dehret xi ftit lura. Marsamxett, Marsa u Bormla dehru quddiem Birzebbuga u l-Isla. Izda fl-ahhar kwart tal-korsa, l-ekwipagg ta Birzebbuga iffurmat minn Dirk Attard, Emman Joe Borg, Russel Bugeja u Sean Schembri, zied ferm fil-qadfa u l-hames opri dehru ras imbras. L-ecitament kien kbir, bil-partitarji tad-distretti involuti jincitaw lil-qaddiefa taghhom fost id-daqq tas-sirena. Bi spissjatura qawwija mill-qaddiefa Birzebbugin, id-Dghajsa 22 ta Frar dehret tinqala xi ftit mill-erba’ l-ohra u s-Suldat spara tmiem it-tigrija. Hadd mis-supporters ma ferah, ghax had ma kien cert min rebah.


Min kien qed isegwi fuq it-televizjoni bdew jibaghtu l-ewwel indikazzjonijiet li Birzebbuga setghet rebhet it-tigrija. Izda l-judges u d-delegati tal-clubs kien ghadhom ma wasslu ghall-ebda decizjoni. Wara madwar 20 minuta deher hiereg il-President ta Birzebbuga, Ian Farrugia, fejn gholla idejh il-fuq u ghamel is-sinjal ta Vittorja. Dan tefa’ f’dellirju ta ferh lil qaddiefa, delegati u partitarji ta Birzebbuga fost l-ghajjat ta Birzebbuga, Birzebbuga.


Fil-Klassifika Finali, Birzebbuga spiccat fl-ewwel post b’60 punt, segwiti minn Bormla b’40 punt, il-Marsa 35 punt, Marsamxett 31 punt, l-Isla 6 punti filwaqt li l-Birgu u l-Kalkara ma kisbu l-ebda punt

Fil-Kategorija B il-qaddiefa Birzebbugin gabu tlett paljijiet. Wiehed tat-tieni fit-tigrija tal-Midalji (Axel Degiorgio, Glenn Zammit, Clifford Bugeja u Sean Schembri), wiehed tat-tielet fil-frejgatina (Steve Dalli u Matthew Dalli) u iehor tat-tielet fit-tigrija ta’ Bl-erbgha (Axel Degiorgio, Owen Micallef, Clifford Bugeja u Colin Gauci).

F’din il-Kategorija li giet mirbuha minn Bormla, Birzebbuga spiccat fir-raba post b’24 punt.

Fit-tmiem ir-Regatta, il-Ministru Owen Bonnici ipprezenta ix-Shield lil President tal-Club Ian Farrugia u s-Segretarju Parlamentari Clifton Grima ipprezenta it-trofew lil Simon Micallef, Segretarju tal-Club, fost il-kant ta We are the Champions u l-ftuh tax-xampanja. Il-ferh tal-Birzebbugin kien indiskrevibbli u fl-istess hin wiehed misthoqq. Ic-celebrazzjonijiet komplew fil-kazini ta Birzebbuga sa tard bil-lejl.
 

Regatta tal-Vitorja 2017 - Double minn Bormla

Birzebbuga tispicca fir-Raba' post tal-Kategorija A u t-Tieni fil-Kategorija B

Ir-Regatta tal-Vitorja 2017 kienet ikkaraterizzata minn maltempata kbira li habtet fuq il-Port il-Kbir fit-tieni nofs tar-Regatta.


Bormla rebhu iz-zewg kategoriji b'mod konvincenti. Birzebbuga giet ir-raba post fil-Kategorija A b'16 il-punt u t-tieni post fil-Kategorija B, b'44 punt.


Kategorija A


Bormla rebhu l-Aggregate Shield ghat-tmintax il-darba wara li rebhu 4 tigrijiet u gew it-tieni fit-tigrija l-ohra. Birzebbuga rebhet zewg paljijiet, wiehed tat-Tieni post fit-tigrija tal-Midalji u iehor tat-Tielet fil-Frejgatini.


Rizultati tat-Tigrijiet:


Midalji: Bormla, Birzebbuga, Marsa

Frejgatini: Bormla, Isla, Birzebbuga

Bi Tnejn: Bormla, Marsamxett, Birgu

Kajjiki: Bormla, Isla, Marsa

B'Erbgha: Marsa, Bormla, Marsamxett


Klassifika


Bormla 64

Marsa 34

Marsamxett 20

Birzebbuga 16

Isla 16

Birgu 6

Kalkara 0

Kategorija B


Birzebbuga rebhet erba' paljijiet, kollha tat-tieni post fit-Tigrijiet ta Bi Tnejn, Kajjiki, Frejgatini u Bl'Erbgha.


Rizultati tat-Tigrijiet:


Bi Tnejn: Bormla, Birzebbuga, Marsamxett

Kajjiki:  Bormla, Birzebbuga, Marsamxett

Midalji: Bormla, Isla, Kalkara

Frejgatini: Isla, Birzebbuga, Bormla

B'Erbgha: Bormla, Birzebbuga, Marsamxet


Klassifika


Bormla 80

Birzebbuga 44

Isla 24

Marsamxett 18

Kalkara 6

Birgu 0

Marsa 0

 

Regatta ta' Jum il-Helsien 2017
Bormla jirbhu iz-zewg Shields

Tmien Paljijiet ghal Birzebbuga

Ir-Regatta ta’ Jum il-Helsien 2017 kienet wahda ferm pozittiva ghall-Birzebbuga. Dan ghaliex waqt din ir-regatta intrebhu xejn inqas minn tmien paljijiet, 4 fil-Kategorija A u 4 fil-kategorija B. Dan huwa l-ikbar numru ta paljijiet li qatt intrebhu minn Birzebbuga f’Regatta wahda. Dawn il-paljijiet kienu jfissru wkoll li Birzebbuga giet fit-tieni post overall kemm fil-Kategorija A kif ukoll fil-Kategorija B. Ghal darbohra l-ekwipaggi fid-dghajjes blu, bojod u homor kienu komposti minn qaddiefa prodott tal-klabb, fil-maggoranza taghhom zaghzagh. Dawn il-qaddiefa gibdu l-ammirazzjoni tad-dilettanti tar-regatta li kienu prezenti numeruzi fil-Port il-Kbir.


Kategorija A


Fit-tigrija tal-Midalji, Birzebbuga dahlet fit-tieni post bid-dghajsa Maria Carmela II u bil-crew Dirk Attard, Glenn Zammit, Russell Bugeja u Sean Schembri. Palju tat-tielet intrebah fit-tigrija tal-Frejgatini bil-Frejgatina Tereza u bil-crew kompost mit-tewmin Damian Attard u Dirk Attard u Chasney Ciantar tmunier. Fil-Kajjiki, Damien Attard u Russell Bugeja gew it-tielet bil-kajjik San Pietru. Fl-ahhar tigrija, dik ta’ Bl-erbgha, l-ekwipagg kompost minn Damian Attard, Emman Borg, Manwel Magro u Russel Bugeja rebú il-Palju tat-Tieni bid-dghajsa 22 ta’ Frar.

Fil-Kategorija A, Birzebbuga tellghet total ta 36 punt u spiccat fit-tieni post overall fil-klassifika finali, wara Bormla li rebú x-Shield bi 88 punt.

Fir-ritratti ta fuq jidhru il-qaddiefa ta' Birzebbuga jigu ippremjati bi Trofej u Paljijiet tal-Kategorija A. 1.Midalji; 2. Frejgatina; 3.Kajjik; 4. Ta Bl-Erbgha.

Kategorija B


L-ewwel tigrija kient dik ghad-Dghajjes tal-Pass b’zewg imqadef fejn bid-dghajsa Centinarja, Owen Micallef u Clifford Bugeja dahlu fit-tieni post. Fit-tigrija tal-Kajjiki il-crew Glenn Zammit u Andre Gauci ghamlu tigrija eccezjonali u dahlu fl-ewwel post. Fit-tigrija tal-Midalji, bid-dghajsa Maria Carmela II, Dirk Attard, Owen Micallef, Clifford Bugeja u Sean Schembri gew it-tielet. Fit-tigrija ta bl-Erbgha, Owen Micallef, Glenn Zammit, Clifford Bugeja u Colin Gauci rebú l-Palju tat-Tieni bid-dghajsa Centinarja.

Ghall hafna minn dawn il-qaddiefa li hadu sehem fil-Kategorija B, kienet l-ewwel esperjenza taghhom. Min habba f’hekk dan ir-rizultat jista jitqies bhala wiehed sorpriza u fl-istess hin ta inkoraggiment ghall dawn il-qaddiefa zaghzagh. B’total ta 46 punt, Birzebbuga spiccat it-tieni post fil-klassifika generali, wara d-distrett ta Bormla.

Fir-Ritratti ta fuq jidhru l-qaddiefa tal-Kategorija B jigu ippremjati bit-Trofej u l-Paljijiet: 1. Ta' Bi Tnejn; 2. Kajjiki; 3. Midalji; 4. Ta' Bl-Erbgha.

Ekwipaggi ta' Birzebbuga Fir-Regatta ta' Jum il-Helsien 2017:-


Midalji:-

Dirk Attard, Glenn Zammit, Russell Bugeja, Sean Schembri (A)

Dirk Attard, Owen Micallef, Clifford Bugeja, Sean Schembri (B)


Frejgatini:-

Damian Attard, Dirk Attard, Chasney Ciantar (coxswain) (A)

Matthew Dalli, Steve Dalli, Chasney Ciantar (coxswain) (B)


Ta' Bi Tnejn:-

Manwel Magro, Emman Joe Borg (A)

Owen Micallef, Clifford Bugeja (B)


Kajjiki:-

Damian Attard, Russell Bugeja (A)

Glenn Micallef, Andre Gauci (B)


Ta' Bl-Erbgha:-

Damian Attard, Emman Joe Borg, Manwel Magro, Russell Bugeja (A)

Owen Micallef, Glenn Zammit, Clifford Bugeja, Colin Gauci (B)

Ir-riżultati kollha:


Kategorija Open


Dgħajjes (A) - Tal-Midalji b’erba’ imqadef

⦁ BORMLA 4’44”;  2. Birżebbuġa;  3. Birgu

Frejgatini b’żewġ imqadef u tmunier

⦁ BORMLA 6’57”;  2. Isla;  3. Birżebbuġa

Dgħajjes (C) - Tal-Pass b’żewġ imqadef

⦁ BORMLA 5’31”;  2. Marsamxett;  3. Marsa

Kajjikki b’żewġ imqadef

⦁ BORMLA 6’15”;  2. Isla;  3. Birżebbuġa

Tal-Pass ta’ b’Erbgħa

⦁ BORMLA 5’20”  2. Birżebbuġa;  3. Marsamxett


Klassifika Finali: 88 - Bormla; 36 - Birżebbuġa; 20 - Marsamxett; 16 - Senglea; 6 - Birgu, Marsa; 0 - Kalkara


Kategorija B


Dgħajjes (C) - Tal-Pass b’żewġ imqadef

⦁ BORMLA (ħin ma ngħatax):  2. Birżebbuġa;  3. Marsamxett

Kajjikki b’żewġ imqadef

⦁ BIRŻEBBUĠA 6’31”;  2. Senglea;  3. Bormla

Dgħajjes (A) - Tal-Midalji b’erba’ imqadef

⦁ BORMLA 4’53”:  2. Isla;  3. Birżebbuġa

Frejgatini b’żewġ imqadef u tmunier

⦁ ISLA 6’52”  2. Birgu;  3. Bormla

Dgħajjes (B) - Tal-Pass b’erba’ imqadef

⦁ BORMLA 5’20”;  2. Birżebbuġa;  3. Marsamxett


Klassifika Finali: 72 - Bormla; 46 - Birżebbuġa; 32 - Isla; 14 - Marsamxett; 8 - Birgu; 0 - Kalkara, Marsa

 

Rebbieha ta' l-Aggregate Shield tal-Vitorja

1955 Isla

1956 Isla

1957 Isla

1958 Isla

1959 Kalkara

1960 Kalkara

1961 Isla

1962 Isla

1963 Kalkara

1964 Kalkara

1965 Kalkara

1966 Isla

1967 Marsa

1968 Bormla

1969 Kalkara

1970 Bormla

1971 Kalkara

1972 Bormla

1973 Bormla

1974 Bormla

1975 Marsa

1976 Marsa

1977 Marsa

1978 Bormla

1979 Bormla

1980 Bormla

1981 Bormla

1982 Bormla

1983 Bormla

1984 Birgu

1985 Bormla

1986 Bormla

1987 Marsa

1988 Bormla

1989 Isla

1990 Bormla

1991 Isla

1992 Isla

1993 Isla

1994 Bormla

1995 Isla

1996 Isla

1997 Marsa

1998 Isla

1999 Isla

2000 Marsa

2001 Marsa

2002 Isla

2003 Isla

2004 Isla

2005 Marsa

2006 Marsamxett

2007 Marsamxett

2008 Isla

2009 Isla

2010 Isla

2011 Isla

2012 Isla

2013 Bormla/Marsa

2014 Marsa

2015 Marsa

2016 Marsa

2017 Bormla


Kemm rebhu id-Distretti - Aggregate Shield 

Isla 23

Bormla 18

Marsa 13

Kalkara 7

Marsamxett 2

Birgu 1
Kategorija B

1990 Bormla

1991 Isla

1992 Bormla/Isla

1993 Isla/Bormla

1994 Bormla

1995 Isla

1996 Bormla

1997 Bormla

1998 Bormla

1999 Bormla

2000 Bormla

2001 Marsa

2002 M'Xett

2003 M'Xett

2004 Bormla

2005 Marsa

2006 M'Xett

2007 Birgu

2008 Birzebbuga

2009 Birgu

2010 Kalkara

2011 Marsa

2012 Bormla

2013 Isla

2014 Marsa

2015 Marsa

2016 Bormla

2017 Bormla
Kemm rebhu id-Distretti - Shield Kategorija B

Bormla 13

Isla 5

Marsa 5

Marsamxett 3

Birgu 2

Birzebbuga 1

Kalkara 1


 

Rebbieha tas-Shield ta' Jum il-Helsien 

Edizzjonijiet

1979       M'xett

1980       Ma Saritx

1981       Bormla

1982       Bormla

1983       Bormla

1984       Birgu


Aggregate Shield - Kat. A

1985      Birgu

1986      Birgu

1987      Bormla

1988      Ma saritx

1989      Abbandunata

1990      Bormla

1991      Bormla

1992      Birgu u Marsa

1993      Isla

1994      Isla

1995      Marsa

1996      Isla

1997      Isla

1998      Marsa

1999      Marsa

2000      Isla

2001      Abbandunata

2002      Isla

2003      Marsa

2004      Bormla u  M'xett

2005      Marsa

2006      Marsamxett

2007      Marsa u Bormla

2008      Bormla

2009      Isla u Marsa2010   Isla

2011   Isla

2012   Marsa/Isla

2013   Marsa

2014   Marsa

2015   Birzebbuga

2016   Bormla

2017   Bormla


Kemm Rebhu d-Distretti


Edizzjonijiet

Bormla 3

Birgu 1

Marsamxett 1

Shield

Marsa 11

Isla 10

Bormla 8

Birgu 3

Marsamxett 1

Birzebbuga 1


Aggregate Shield - Kat B


2003 M'Xett

2004 Isla

2005 M'Xett

2006 Marsa

2007 Bormla

2008 Birgu

2009 Birgu

2010 Kalkara

2011 Isla

2012 Isla

2013 Isla

2014 Bormla

2015 Kalkara

2016 Birzebbuga

2017 Bormla